Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten, workshops, coaching, retraites en leiderschapsprogramma’s van VrouwKracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als VrouwKracht (KBO 0893.731.274) deze schriftelijk heeft bevestigd.

1. Bevestiging deelname

Nadat u aangegeven hebt, via e-mail of telefonisch, dat u deel wilt nemen aan een van onze trajecten, workshops, coaching, retraites of leiderschapsprogramma’s, ontvangt u van ons een bevestigingsmail en factuur of bestelbon.

2. Voldoende deelnemers

Elke opleiding, training, workshop, coaching, retraite of leiderschapsprogramma wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende aantal deelnemers. We zullen deelnemers hierover tijdig informeren, bij de inspiratiereizen en retreats voordat er vluchten zijn geboekt. Bij onvoldoende deelnemers krijgt u uw voorschot terugbetaald.

3. Intake

Voor de meeste programma’s houden we een schriftelijke of telefonische intake. Per programma wordt dit bij inschrijving aangegeven.

4. Facturering en betaling

Na het ontvangen van de bevestigingsmail, zorg je dat het juiste bedrag van het voorschot binnen de 7 dagen op de rekening van VrouwKracht staat om zo je deelname definitief te bevestigen. De precieze betalingsgegevens vindt u op de factuur die u ontvangt bij de bevestigingsmail. Indien het voorschot niet betaald is binnen de vermelde termijn wordt de aanvraag geannuleerd.
 Het resterende bedrag dient voor inspiratiereizen 6 weken voor aanvang van de tocht ontvangen te zijn op de rekening van VrouwKracht. De deelneemster is gehouden om facturen van VrouwKracht binnen de op de factuur en/of bevestiging gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan trajecten, workshops, coaching en inspiratiereizen niet tijdig en volledig is voldaan, volgt mogelijk eventuele uitsluiting van deelname. Bij gespreide betaling ontslaat niet opdagen of tussentijds afmelden je niet van de verplichting om de resterende termijnen te betalen.

5. Aansprakelijkheid

Door betaling van de factuur (voor voorschot of totaalbedrag, dit wordt vermeld bij de desbetreffende dienst) bevrijd u ons, onze medewerkers en alle personen of groepen verbonden aan ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot:

 • Nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van service van onze lokale partners, waaronder, zonder beperking, hun gedeeltelijke of volledige mislukking van de geleverde diensten;
 • Persoonlijk letsel of ziekte, emotionele trauma’s, schade aan eigendommen of dood, die het gevolg is van een verstrekte dienst of service door onze lokale partners;
 • Een fout, verkeerde voorstelling of misverstand al dan niet opzettelijk of onopzettelijk, gemaakt door onze lokale partners.

De deelneemster aan de door VrouwKracht georganiseerde inspiratiereis/ training/ workshop/ coaching/ retraite:

 • Aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan;
 • Zal de docenten/ begeleiders of assistenten niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
 • Aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin het programma gegeven worden.
  Dit betekent dat je afziet van eventuele claims tegen ons, onze eigenaren, onze medewerkers en alle personen of groepen verbonden aan ons, en uitdrukkelijk op de hoogte bent van alle risico’s in verband met deelname aan een van onze gefaciliteerde programma’s.

6. Verzekeringen

Deelnemers worden verplicht om een reis- én annulatieverzekering af te sluiten voor de retraites/ inspiratiereizen naar het buitenland. VrouwKracht kan niet aansprakelijk gehouden worden voor persoonlijke ongevallen, ziekte, diefstal of andere ongemakken. Een buitenlandse meerdaagse opleiding is geen georganiseerde reis of een reisbemiddeling zoals bedoeld in de wet van 16-feb-1994 (Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling). Elke deelnemer is bijgevolg individueel verantwoordelijk voor zijn verplaatsing. Een persoonlijke reisbijstands-, annulatie-, of bagageverzekering is niet inbegrepen.Ten laatste 30 dagen voor uw vertrek dient u ons de algemene informatie over uw polis te bezorgen, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid en de bijbehorende gegevens, zoals de dekking en het eigen risico te bepalen.

7. Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden

Deelneemsters die hun deelname aan een buitenlandse retraite of inspiratiereis wensen te annuleren kunnen dit na een definitieve inschrijving (dus: na betaling van hun voorschot) niet meer kosteloos doen, zelfs niet indien de annulering te wijten is aan overmacht of toeval. Een bijkomende annulatieverzekering is dan ook verplicht voor retraites/inspiratiereizen.

In voorkomend geval dient de deelneemster VrouwKracht per e-mail (inge@vrouwkracht.be) en telefonisch (+32 473 95 40 58) op de hoogte te stellen.

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van de annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het e-mailbericht.

 • 300€ is niet terugbetaalbaar, behalve bij onvoldoende deelnemers;
 • van 12 weken tot 4 weken voor vertrek is het voorschotbedrag verschuldigd;
 • vanaf 4 weken voor vertrek is de hele som verschuldigd.

Je kan op eigen initiatief een andere deelneemster aanbrengen die in jouw plaats komt. Dan krijg je je geld terug, mits afhouding van een administratiekost van 65 euro, onder de volgende voorwaarden:

 1. de vervangende deelneemster staat achter de filosofie van VrouwKracht;
 2. indien ze, na een gesprek met de coach, aanvaard wordt als deelneemster.

Nadat de betaling van deze vervangende deelneemster effectief op de rekening van VrouwKracht staat, kan er tot restitutie overgegaan worden.

8. Doorgang en annulatie

Inspiratiereizen / retraites en workshops gaan door bij een minimum aantal deelneemsters (vermeld op de website), tenzij VrouwKracht een vertrekgarantie heeft aangegeven ongeacht het aantal deelneemsters. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, heeft VrouwKracht de mogelijkheid om de inspiratiereis alsnog uit te voeren mits een prijsverhoging, de geplande tocht te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. De deelneemsters hebben op dat moment het recht om zich uit te schrijven. In voorkomend geval wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald door VrouwKracht. De deelneemsters kunnen zich bij voorrang inschrijven voor een alternatieve reis.

9. Voor retreats en inspiratiereizen geldt verder het volgende:

 • De deelneemster is zelf verantwoordelijk voor een geldige identiteitskaart/paspoort, ook na terugkomst, en eventueel andere formaliteiten.
 • Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de groep zijn voor rekening van de deelneemster. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terug betaalbaar.
 • De deelneemster die tijdens de coachingtocht op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
  VrouwKracht is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals weersomstandigheden, ongevallen, vertraging of annulering van vluchten. De extra vervoer- of verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de deelneemster.
 • De deelneemster kan VrouwKracht op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens het traject, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijving, wandelkaarten. In alle gevallen is de beslissing van de deelneemster zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De deelneemster weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat VrouwKracht daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.
  De deelneemster die in ernstige mate hinder en overlast veroorzaakt of wangedrag stelt die het proces van andere deelneemsters belemmert, zodanig dat een goede uitvoering van de retraite of inspiratietocht wordt bemoeilijkt, kan door VrouwKracht van verdere deelneming aan het traject worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de deelneemster. De deelneemster heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke investering.

10. Geen reisbureau

VrouwKracht is geen reisbureau, wij faciliteren enkel uw tocht en begeleiden/coachen u ter plaatse. Dit doen wij samen met betrouwbare reisbureaus en coaches. Begin- en einddatum worden vastgesteld.

11. Vervanging bij ziekte

VrouwKracht is gerechtigd een coach/trainer of begeleider te vervangen bij ziekte of andere omstandigheden die daarom vragen. De deelneemster kan aan vervanging van de coach of begeleider geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie). Mocht een coach/begeleider vervangen moeten worden, dan zal VrouwKracht daar zeer zorgvuldig mee omgaan en garant staan voor de kwaliteit van de desbetreffende coach/begeleider.

12. Realisatie doelstellingen

VrouwKracht spant zich naar beste vermogen in om de met de deelneemster overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. Aangezien we werken met mensen, kan er geen vast resultaat gekoppeld worden aan de cursussen/ workshops/ trainingen en inspiratiereizen van VrouwKracht en worden de resultaten mee bepaald door de inspanningen van de deelneemsters. VrouwKracht houdt alle auteurs- en andere rechten over het verstrekte lesmateriaal. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VrouwKracht mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.

13. Informatieverstrekking

VrouwKracht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, door of namens de deelneemster verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

14. Portretrecht

Nadat VrouwKracht mondeling of schriftelijk toestemming heeft gevraagd mogen foto’s van docenten/begeleiders en deelneemsters, die gemaakt worden tijdens cursussen/workshops/trainingen en inspiratiereizen, gebruikt worden voor commerciële uitingen als de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media. 
Portretfoto’s die aangeleverd worden door sprekers/docenten/deelneemsters dienen vrij te zijn van portretrecht.

15. Bescherming persoonsgegevens 


VrouwKracht verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring. Deze kan u vinden op op: https://www.vrouwkracht.be/privacy/.

16. Klachtenregeling

Als klant beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

17. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen VrouwKracht en deelnemers is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Hasselt bevoegd.